Personal tools
You are here: Home Léčebné postupy Bevacizumab pro léčbu glioblastomu
Document Actions

Bevacizumab pro léčbu glioblastomu

by admin last modified 2008-09-12 22:44

Kombinovaná léčba bevacizumabem a irinotecanem způsobí regresi nebo pozastaví růst nádorových buněk. Tím prodlouží dobu přežití a podle prvních výsledků je dvojnásobně efektivnější než metody běžné (operace + Temodar).

Zatím jde o pilotní studii, kterou provedl výzkumný tým z Duke University Medical Center v čele s Jamesem Vredenburghem, specialistou na mozkové karcinomy. Použit byl přípravek Avastin, který se již používá k léčbě kolorektálního karcinomu a karcinomu plic. Lékaři sledovali celkem 32 pacientů, z toho 9 s gliomem stupně III a 23 pacientů s gliomem stupně IV (multiformní glioblastom). Alespoň 50% pokles zaznamenaný kontrastním MRI byl pozorován u 63 % pacientů. Mediánová doba přežití bez progrese byla 23 týdnů u glioblastomu a 30 týdnů u anaplastických gliomů. Výsledky fáze II uvedené studie ukázaly, že terapie s bevacizumabem je efektivnější než kterákoli jiná v současné době dostupná léčba.

Zatím je třeba přistupovat k výsledkům opatrně. „Není zcela jasné, zda šlo skutečně o zachycení ústupu tumoru daného deteriorací tumorových buněk, nebo zda šlo o maskující vliv selhání hematoencefalické bariéry. Je známo, že například kontrast může při zobrazování magnetickou rezonancí dramaticky ustoupit po nasazení kortikosteroidů, aniž by reálně došlo k signifikantním změnám tumoru. Je možné, že bevacizumab mohl mít stejný efekt, i když autoři snesli silné argumenty proti této eventualitě,“ komentoval výsledky studie Andrew B. Lassman, neurolog z Memorial SloanKettering Cancer Center. Podle něj také není jasné, zda irinotecan signifikantně přispěl k uvedené léčebné odpovědi nebo zda by bylo stejných výsledků dosaženo izolovaným nasazením bevacizumabu. „Je třeba provést větší multicentrickou studii, jež by výsledky pilotní studie potvrdila,“ dodal Lassman. Tato velká studie již v současné době probíhá.

zdroj: Medical Tribune 13/2007